ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กลุ่มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กลุ่มแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ

6 พฤศจิกายน 2020
25   0

เมื่อ ๕ พ.ย. ๖๓, ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ ได้แก่ บริษัทน้ำดื่มสากล(1980) จำกัด จำนวน ๑๑ ราย และ บริษัท โก-เชียง กรุ๊ป จำกัด จำนวน ๔ ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย