ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.สมเดช ช่างนาค รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.ต.สมเดช ช่างนาค รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ

6 พฤศจิกายน 2020
20   0

เมื่อ ๔ พ.ย. ๖๓ เวลา ๑๐๐๐ น. การบริหารจัดการความมั่นคงฯ ในพื้นที่ส่วนกลาง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โครงการการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม กิจกรรมที่ ๔ งานติดตามและประเมินผล งบรายจ่ายอื่น ห้วงวันที่ ๔ – ๖ พ.ย. ๖๓ ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการทั้งหมดของ ศปป.๑ฯ ต่อผู้บริหารหน่วย ส่วนกลางระดับภาค/จังหวัด ให้สามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค/จังหวัด อย่างมีเป้าหมายจนถึงระดับตำบล (สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน) โดยมี พล.ต.อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๘๕ นาย