ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ พ.อ. สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน ต.ค. ๖๓

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ พ.อ. สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน ต.ค. ๖๓

28 ตุลาคม 2020
48   0

เมื่อ ๒๘ ต.ค. ๖๓, ๐๙๐๐ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี บ.ขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ที่ ๑๗ ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จว.ช.ร. โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เป็นประธานในพืธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย