ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมด้วย กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ในพื้นที่ชายแดน จว.ช.ร. “โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑ “

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมด้วย กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ในพื้นที่ชายแดน จว.ช.ร. “โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑ “

27 ตุลาคม 2020
44   0

เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมด้วย กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ในพื้นที่ชายแดน จว.ช.ร. “โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑ ” และร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง แนวคิดการฝึกซ้อมแผนฯ โดย หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.ช.ร. โดยมี นาย นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน รอง ผวจ.ชร. เป็นประธานเปิดพิธีฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย จว.ช.ร. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย