ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(VCS) เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ และซักซ้อมการรักษาความปลอดภัย ของกระทรวงมหาดไทย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(VCS) เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ และซักซ้อมการรักษาความปลอดภัย ของกระทรวงมหาดไทย

20 ตุลาคม 2020
41   0

เมื่อ 19 ต.ค. 63,1530 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมดังนี้
1. การตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์จังหวัด
2. การรายงานประจำวัน
3. การประเมินสถานการณ์
4. การเก็บรวมรวมหลักฐาน ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม
5. การเฝ้าระวังพระบรมฉายาลักษณ์
6. การขออนุญาตการชุมนุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย