ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

15 ตุลาคม 2020
25   0

เมื่อ 14 ต.ค.63 เวลา 0930 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.นพดล รวมจิตร หน.ฝ่ายโครงการและงบประมาณฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ ติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย