Chiang rai Model 2020

23 มกราคม 2020
181   0

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จัดการประกวด “ Chiang rai Model 2020 ” ชิงเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และสายสะพาย ในวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สนามบินเก่า (ฝูงบิน 416 ) จังหวัดเชียงราย