ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย

การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย

3 มกราคม 2020
329   0

รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย
1.หน่วย: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย(ศอ.จอส. พระราชทาน อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย)
2.การปฏิบัติ: วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น ณ จุดประสบภัย ตำบลป่าสัก,ตำบลบ้านแซว,ตำบลเวียง,ตำบลศรีดอนมูล,ตำบลโยนก,ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

 

3.ผู้ปฏิบัติ: นายประสงค์ หล้าอ่อน ตำแหน่งนายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยปลัดอำเภอประจำตำบล และสมาชิก อส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 37 และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเชียงแสน
4.การปฏิบัติ: ให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของราษฎร และเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านพัก สถานที่ราชการ และเส้นทางจราจรที่ได้รับความเสียหาย จากพายุลูกเห็บเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

 

5.ผลการปฏิบัติ:
5.1 จิตอาสาพระราชทานฯ เกิดความรัก ความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
5.2 การปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราษฎร ทำความสะอาดสถานที่ราชการและเส้นทางจราจรในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม: จำนวน 500 นาย

7.ปัญหา/ข้อขัดข้อง: ไม่มี
8. ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรัก ความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและชุมชน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกันยามที่ประสบภัย