4 กรกฎาคม 2019
331   0

รายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ “รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” กลุ่ม 10A

1. วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 16.00 น.

2. ณ โรงยิม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

3. ผู้ปฏิบัติ : กลุ่ม 10A จำนวน 15 นาย ประกอบด้วย

        3.1 พันเอกธีระ  ผดุงสุนทร (2A-096) สังกัด มณฑลทหารบกที่ 33 กองทัพภาคที่ 3

        3.2 พันเอกปรัษฐา ครามะคำ (2A-102) สังกัด กองทัพบก

        3.3 นายภูชาวานิช  ภูผา (2A-267) สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

        3.4 นายธนวัฒน์ ทาปัน (2A-288) สังกัด กระทรวงสาธารณสุข

        3.5 นายเฉลิมพล เขื่อนแปด (2A-333) สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        3.6 นายปฏิพันธ์  พันธ์ภัทรชัย (2A-338) สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        3.7 นายชินวัฒน์  ไชยศรีสวัสดิ์ (2A-352) สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

        3.8 นายพันธ์ศักดิ์  อสงไชยวัฒนกุล (2A-377) สังกัด กระทรวงแรงงาน

        3.9 นางสาวปวีณา เปรมโพธิ์ (2B-054) สังกัด กระทรวงมหาดไทย

        3.10 นางสาวจิรชยา ขัติรัตน์ (2B-162) สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

        3.11 นางสาวศุทธภา เจริญสุข (2B-168) สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

        3.12 นางสาวอัมไพวรรณ  หมื่นแสน (2B-182) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        3.13 นางสาวนิตยา ไชยสิทธิ์ (2B-191) สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        3.14 นางดวงใจ ดวงทิพย์ (2B-201) สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        3.15 นางสาวปุญโญทัย ฤกษ์จำเนียร (2Obs.-05) สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    

4. การปฏิบัติ :

   4.1 จัดการอบรมบรรยายขยายผล ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับศึกษาธิการ ข้าราชการครู และลูกเสือ เนตรนารี ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ)โดยในห้วงเวลา 10.00 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 3,455 คน และห้วงเวลา  14.00 – 16.00 น. มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 3,355 คน รวม 2 ห้วงเวลามีผู้เข่าร่วมอบรมจำนวนทั้งสื้น 6,810 คน โดยมี นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 ผู้บังคับการค่ายงานชุมนุม เป็นประธานฯ

4.2 ชี้แจงเกี่ยวกับ

        -ที่มาและประเภทของจิตอาสา

        -ความหมายของหมวกพระราชทาน”สีฟ้า” การสวมหมวกและถอดหมวก

         -ความหมายของผ้าพันคอพระราชทาน”สีเหลือง” การผูกผ้าพันคอ

4.3 สาธิตวิธีปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และฝึกปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์เครื่อง AED และการช่วยชีวิตในโอกาสต่างๆ

4.4 ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้เข้ารับการอบรมดาวน์โหลด application “ประชาชนจิตอาสา”

5. ผลการปฏิบัติ :

    5.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย มีความตั้งใจที่จะเป็นจิตอาสา และพร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

    5.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของจิตอาสา รวมถึงการแต่งกายชุดจิตอาสาที่เหมาะควร

    5.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยวิธีปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ CPR ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

   5.4 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรมของจิตอาสาผ่าน application “จิตอาสา”

6.ผู้ร่วมกิจกรรม :  ศึกษาธิการ ข้าราชการครู และลูกเสือ เนตรนารี ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 6,810 คน

7. ปัญหา / ข้อขัดข้อง : ไม่มี

8. สรุปการบรรยาย ตั้งแต่ห้วงวันที่ 20 ธ.ค. 61 ถึง 4 มิ.ย. 62 กลุ่ม 10A มีการบรรยายทั้งหมด 42 ครั้ง แยกเป็น

– จ.เชียงใหม่ 15 ครั้ง

– จ.ลำพูน 20 ครั้ง

– จ.แม่ฮ่องสอน 7 ครั้ง

จำนวนผู้เข้ารับฟังการบรรยายทั้งสิ้น 43,870 คน แยกเป็น

– ข้าราชการ 36,762 คน

– ประชาชนทั่วไป 298 คน

– เยาวชน นร./นศ. 6,810 คน