4 กรกฎาคม 2019
195   0

เมื่อ 24 มิ.ย. 62 เวลา 0900 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที้ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เป็นประธานเปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรม สานเสวนาและสันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จว.ช.ร. โดยมีคณะอาจารย์โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน จำนวน 120 คน โดยห้วงเวลา 0900-1100 ชุดวิทยากร ส่วนควบคุมไฟป่า สบอ.15 เรื่อง หลักการดับไฟป่าให้ถูกวิธี,เวลา 1100-1200  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ชุดวิทยากร กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. และ ห้วงเวลา 1300-1500 ชุดวิทยากรขุนด่าน(กอ.รมน.จว.ช.ร.โดย ร.17 พัน.3) ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย