ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 24 มิ.ย.62,1000 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. อำนวยความสะดวกให้กับผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และคณะ ในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

เมื่อ 24 มิ.ย.62,1000 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. อำนวยความสะดวกให้กับผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และคณะ ในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4 กรกฎาคม 2019
393   0

 โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท,อุทยานแห่งชาติ,ฝ่ายปครอง อ.เชียงแสน รับฟังแผนการดำเนินงาน ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ระยะทางประมาณ 6 กม.(ของกรมทางหลวงชนบท)พอสรุปได้ดังนี้        

1.ประชาชนรับฟังความคิดเห็นและเสนอแนวคิดร่วมในการจัดทำโครงการฯ

2.ประชาชนมีความเห็นชอบในการเสนอโครงการสร้างถนนเพื่อการสัญจรจะได้สะดวก                                                                ยิ่งขึ้น ณ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้สนธารทอง อ.เชียงแสนจว.เชียงราย

หลังจากนั้นได้ร่วมปลูกป่า และสร้างฝายชลอน้ำ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย