ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » มื่อ 17 มิ.ย.62,1000 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. อำนวยความสะดวกให้กับผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และคณะ ในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

มื่อ 17 มิ.ย.62,1000 กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. อำนวยความสะดวกให้กับผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และคณะ ในการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

4 กรกฎาคม 2019
524   0

กับหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท,อุทยานแห่งชาติ,ฝ่ายปครอง อ.แม่สรวย,กำนัน ต.แม่พริก,อบต.แม่พริก,คณะครู รร.บ.ป่าเมี่ยงและประชาชน ม.4,5,6, ของ ต.แม่พริก อ.แม่สรวยฯรับฟังแผนการดำเนินงาน ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของโครงการถนนสายบ้านป่าเมี่ยง-แม่พริก อำเภอแม่สรวยฯ ระยะทางประมาณ 18 กม.(ของกรมทางหลวงชนบท)พอสรุปได้ดังนี้         1.ประชาชนมีความต้องการ เพื่อการสัญจรสะดวกต่างๆ                                        2.กรมทางหลวงฯ จะดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ส่งให้ อุทยานแห่งชาติ                    3.อุทยานแห่งชาติ รับแบบเพื่อส่งขออนุมัติการดำเนินการโครงการฯ ตามขั้นตอนต่อไป                                                    ณ โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยง ม.5 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จว.เชียงราย ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย