ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อ 29 พ.ค.62 เวลา1000 น.พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท)ให้ ร.ท.ประพันธ์ หล้าเถิง ร่วมประชุม

เมื่อ 29 พ.ค.62 เวลา1000 น.พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท)ให้ ร.ท.ประพันธ์ หล้าเถิง ร่วมประชุม

5 มิถุนายน 2019
440   0

 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร่วมประชุมกับคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย โดยภารกิจของคณะทำงานติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ นำโดยนายสุรพงษ์ มาลาวิลาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย โดยได้ร่วมกับคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ เมื่อวันพุธที่ 29 พ.ค.62เวลา1000น. จัดที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพาน โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานโดยนำนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนมาโดยตลอด เพื่อให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุตลอดทั้งปีลดน้อยลง โดยได้มอบหมายให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.การปกครองจังหวัดเชียงราย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นสำหรับการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงราย ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปประธรรม และมีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ จังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ เพื่อให้รับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค พร้อมกับการให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ รวมถึงรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะของพื้นที่ เพื่อนำเสนอให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงรายได้รับทราบ และร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขในเชิงรูปธรรมต่อไป

 

     จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอพาน พบว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากสาเหตุเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกกันน็อคในขณะขับขี่ และถนนในชุมชนไม่มีไฟส่องสว่างที่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่อีกหลายจุด ซึ่งจะต้องวางมาตรการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ