ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๒ มทภ.๓ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จว.ช.ร.

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๒ มทภ.๓ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จว.ช.ร.

23 พฤษภาคม 2019
603   0

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ. พศิน   แสงคำ รอง ผอ.รมน.จว.ช.ร.(ท.)/รอง ผอ.ศอ.จอส.จว.ช.ร.  ได้นำกำลังพลจิตอาสา กอ.รมน.จว.ช.ร. พร้อมด้วยแม่บ้าน กอ.รมน.จว.ช.ร.  จำนวน ๒๕ คน เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยถวายเป็น   พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    ได้ร่วมกับวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์,จอส.จว.ช.ร.,มทบ.๓๗,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย,สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ เชียงราย,ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ ๒,เขตห้ามล่าสัตว์ป่า,จิตอาสาอำเภอเมืองเชียงราย,จิตอาสาตำบลดอยฮาง,จิตอาสาตำบลแม่กรณ์, จิตอาสาตำบลป่าอ้อดอนชัย,สถาบันการศึกษา,ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน โดยมี พล.ท. ฉลองชัย  ชัยยะคำ มทภ.๓/ผอ.ศอ.จอส.ภาค ๓ เป็นประธานในพิธี โดยดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง,ชมนิทรรศการ,ปล่อยสัตว์คืนชีวิต,ร่วมสร้างฝายห้วยแห้ง,ร่วมปลูกป่าแนวป่าเปียก,ร่วมทำธนาคารน้ำและการสร้างฝายมีชีวิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒,๕๐๐ คน 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อจิตอาสา จว.ช.ร.ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจากห้วงการเผา เพื่อเตรียมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาที่ทำกินที่ติดแนวเขตป่า ป้องกันการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าและการตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งฟื้นฟูป่าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น             ด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้ในป่า สร้างฝาย สร้างธนาคารน้ำ และจัดทำแนวกันไฟด้วยป่าเปียก แบบยั่งยืน และขยายไปทุกพื้นที่ทั้ง ๑๘ อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย   โดยผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นยางนา ๒,๐๐๐ ต้น ต้นกล้วย ๒,๐๐๐ ต้น ฝายห้วยแห้ง ๑ ตัว ธนาคารน้ำ ๓ หลุม โคกหนองนาโมเดลน้ำหญ้าแฝก ๑,๐๐๐ ต้น และฝายมีชีวิตอีก ๑ ฝาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย