ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผบ.มทบ.37/ รองผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการร่วมชุดตรวจโรงงาน

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผบ.มทบ.37/ รองผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการร่วมชุดตรวจโรงงาน

5 กุมภาพันธ์ 2019
543   0

เมื่อ 5 ก.พ. 62 เวลา 1100 ประกอบด้วย
1. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จว.ช.ร.
2. จนท.กระทรวงอุตสาหกรรม จว.ช.ร.
3. เทศบาล ต.ท่าสาย
ออกตรวจโรงงานในเขตพื้นที่ อ.เมือง จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท ดี.ที.คอนกรีต (ฟรีคาสท์) จำกัด
โดยได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการบริหารจัดการกระบวนการบำบัดมลพิษทางอากาศและน้ำ โดยใช้ปัจจัยหลักพื้นฐานเป็นเกณฑ์ในการตรวจ ผลการตรวจไม่พบการปล่อยมลพิษ บริษัทมีการจัดระบบป้องกันมลพิษที่ดี โดยได้ให้ จนท.อุตสาหกรรม จว.ทำการแนะนำให้โรงงานควบคุมและป้องกันการปล่อยมลพิษไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน หมั่นดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดย อ.เมือง จว.ช.ร. มีผลการตรวจคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดีมาก