ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.และเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัด ช.ร.ร่วมบูรณาการออกตรวจสอบ จับกุม และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.และเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัด ช.ร.ร่วมบูรณาการออกตรวจสอบ จับกุม และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

18 ธันวาคม 2018
419   0

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.และเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัด ช.ร.ร่วมบูรณาการออกตรวจสอบ จับกุม และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอแม่ลาว จำนวน ๕ ราย พบการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน ๓๑๐ คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา จำนวน ๒๕๔ คน (เพศชาย ๑๔๒ คนเพศหญิง ๑๑๒ คน) สัญชาติกัมพูชา จำนวน ๑ คน (เพศชาย)และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน ๕๕ คน (เพศชาย ๓๔ คน เพศหญิง ๒๑ คน) ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิด