ข่าวสารประชาสัมพันธ์ » จังหวัดเชียงรายประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดเชียงรายประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24 กุมภาพันธ์ 2020
381   0

จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเนื้อหาแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมาภิบาล

ประกาศเจตจำนงสุจริต ผวจ. ปี 63
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต