อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 7 ในภาวะปกติ

  1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคง
  2. จัดทำแผน และแนวทางปฏิบัติงานให้ ครม.เห็นชอบ
  3. อำนวยการประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
  4. เสริมสร้างให้ประชาชน ตระหนักในหน้าที่ที่ต้อง  พิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน  การป้องกันและ  แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่  กระทบ ต่อความมั่นคง
  5. ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ครม., สมช. หรือ นรม.มอบหมาย